sword
FLAG_USA FLAG_CAN FLAG_NOR

Historia til Petter og Emerentse Larsen

The History of Petter and Emerentse Larsen

By Roald Petter Åarbekk

Petter Jentoft Larsen var født i Hårvik 19.juni 1865. Han var nr.7 i en søskenflokk på 12. Foreldrene Lars Andreas Andersen fra Sandtorg og Anna Elise Olsdtr. Andreassen fra Harran i Overhalla. De bosatte seg i Hårvik og dreiv tradisjonelt småbruk og fiske. Det var økonomisk vanskelige tider så Petter lærte tidlig å stå på egne bein. Han var kjent for å være snarsint, arbeidsom, men en kar som var til å stole på.

Petter Jentoft Larsen was born in Hårvik on June 19, 1865. He was No. 7 in a sibling group of 12. His parents were Lars Andreas Andersen of Sandtorg and Anna Elise Olsdtr Andreassen from Harran in Overhalla. They settled in Hårvik and traditionally operated small farming and fishing business. These were financially difficult times so Petter learned early to stand on his own. He was known for being resourceful, hardworking, and a guy to be trusted.

Emerentse Anna Kristine Olsdatter var født på Dragland 20.januar 1871. Hun var nr.10 i en søskenflokk på 12 . Far til Emerentse, Ole Thorsen kom nordover fra Limmesand i Sogn som mannskap på ei jekt. Moren, Mette Jonetta Danielsdatter Thorsen vokste opp på Akenes i Gratangen. De bosatte seg på Dragland i 1853 med småbruk og fiske som levevei. Emerentse kom fra en stor familie der hun tidlig lærte å ta hensyn. Det sies ho var arbeidsom, hjelpsom og svært snill.

Emerentse Anna Kristine Olsdatter was born on the Dragland Farm on January 20, 1871. She was No. 10 in a sibling group of 12. Her father, Ole Thorsen came north from Limmesand in Sogn as a crew on a hunt. The mother, Mette Jonetta Danielsdatter Thorsen grew up on Akenes in Gratangen. They settled on Dragland in 1853 with small farming and fishing as a way of life. Emerentse came from a large family where she learned to pay attention early. It is said she was hardworking, helpful and very kind.

Petter and Emerentse North Dakota 1894 with Olga and Lars
Petter & Emerentse in North Dakota 1894 with Olga and Lars

Petter og Emerentse giftet seg i Hol kirke 29.desember 1890 og bosatte seg i Hårvik. Deres første barn, Olga var født 14.juli 1891. Petter var kjent som en svært dyktig fisker. I 1890 var han blitt høvedsmann på egen fembøring og var med på det kjente «Trollfjordslaget». Fiskeriene slo etter dette feil i flere år. Petter handla fort og 6.mai 1892 hadde den lille familien solgt at de eide og var klar for å emigrere til Amerika. To brødre av Emerentse, Daniel og Theodor hadde reist i noen år tidligere, i1887 så litt visste de om Amerika. De som var med i reisefølget var to brødre til Emerentse. Lars Olai med hustru og 4 sønner på 2 til 8 år samt lillebror Joakim. Det hører med til historien at Lars Olai og Karoline fikk en sønn til på turen til Amerika, og naturligvis måtte han da hete Emil Atlanten Dragland. Etter en lang og slitsom reise fra Hårvik til Trondhjem, Ålesund, Hull, med S/S «Domino» kom de til Quebec og Montreal i Canada. Hvordan de reiste derfra til Hatton, Goose River i Nord-Dakota vites ikke. Det kunne være med båt på de store sjøer, eller med jernbane som akkurat var bygget. De slo seg ned midt inne i Amerika. Hatton-North Dakota.

Petter and Emerentse got married in Hol church December 29, 1890 and settled in Hårvik. Their first child, Olga, was born on July 14, 1891. Petter was known as a very capable fisherman. In 1890 he had become the captain of his own five-man band and was a member of the well-known "Trollfjord team". After this, the fisheries failed for several years. Petter traded fast, and on May 6, 1892, the little family had sold what they owned and were ready to emigrate to America. Two brothers of Emerentse, Daniel and Theodor had traveled a few years earlier in 1887, so they did know something about America. Those in attendance were two brothers to Emerentse: Lars Olai with wife and 4 sons (2 to 8 years) and little brother Joakim. It is part of the story that Lars Olai and Karoline had another son on the Atlantic Ocean onthe trip to America, and of course he had to be called Emil Atlanteen Dragland. After a long and tiring journey from Hårvik to Trondhjem to Ålesund to Hull, on the S/S "Domino" they came to Quebec and Montreal in Canada. How they traveled from there to Hatton, the Goose River in North Dakota is unknown. It could be by boat on the great lakes, or by rail just built. They settled down in the middle of America: Hatton, North Dakota.

Min mor Kristofa fortalte at Emerentse trivdes godt «over there». Nok av mat, mange og store tønner med mel. Kvinnfolkan gikk med store hvite flotte kjoler, -og sikkert drakk te i skyggen av et tre. Petter derimot, han vantrivdes. Kjedelige store endeløse kornåkrer, -man så ikke enden på dem sa han. Ikke forsto han språket heller. Dagene ble lange og helt like. Kokende varmt om sommeren, bitende kalt om vinteren (25-35 minusgrader. Helt motsatt av det han var vant til, med ville nord-norske fjell og et vilt hav som til tider var fullt av fisk. Det sies han hadde en god nabo/venn, Mc. Mecane. De to jaktet og arbeidet godt sammen. I 1894 var den lille familien blitt fire. Lars ble født 4.mai. Årene gikk sakte for Petter. Etter tre år, i 1895 hadde han fått nok. «Emerentse, vi reise heim,» sa han. Og slik blei det...

My mother Kristofa told me that Emerentse was doing well "over there". Plenty of food, many and large barrels of flour. The women folk wore great white gorgeous dresses, and surely drank tea in the shade of a tree. Petter, on the other hand, was disillusioned. Boring big endless corn fields, he didn't see the end of them, he said. He didn't understand the language either. The days were long and just the same. Boiling hot in summer, bitingly cold in winter (minus 25-35 degrees Celsius). Quite the opposite of what he was used to, with wild northern Norwegian mountains and a wild sea that was sometimes full of fish. It is said he had a good neighbor / friend, Mc. Mecane. The two hunted and worked well together. In 1894, the little family turned four. Lars was born May 4. The years went slowly for Petter. After three years, in 1895, he had had enough. "Emerentse, we‘re on the way home," he said. And so it was...

I mai 1896 var dem tilbake blant fjell og fjord og de bosatte seg i Fiskefjorden. En liten husmannsplass på sydsiden av fjorden i ei lita stue på Kobbenesset. Nu var det Emerentse som vantrivdes, Petter var storfornøyd, -han var jo på havet igjen. Her mistet de et barn, fire år gamle Hartløv som på tur over fjordisen i Fiskefjorden gikk gjennom og druknet.

In May 1896 they were back among the mountains and fjords, and they settled in the Fiskefjord. A small farmhouse on the south side of the fjord in a small living room on Kobbenesset. Now it was Emerentse who went crazy! Petter was very happy, he was back at sea, but here they lost a child, four-year-old Hartløv. On a trip across the fjord ice in the Fiskefjord, he fell through and drowned.

Petter var dyktig og fisket var godt. I 1899 var han igjen skipper på egen skute og de kjøpte så egen eiendom og bygde nytt hus i Hårvik i 1907/08, mer plass og mer sentralt enn Fiskefjorden.

Petter was good and the fishing was good. In 1899 he was again skipper of his own ship and they then bought their own property and built a new house in Hårvik in 1907/08, more space and more central than the Fiskefjord.

Petter and Emerentse family 1918.jpg
Petter & Emerentse family 1918

Høsten 1915 flyttet familien som nu hadde 9 barn til Sandtorg. Fiskeriene var gode og det fortaltes at et år Petter kom hjem fra lofotfiske så hadde han med nye kjoler til alle jentene og dress til gutta, samt orgel, sitter og gitar til musikerne i familien. Mamma fortalte at det var mye sang og musikk der i stua. Alle kunne beherske et eller fler instrumenter. Hartløv var familiens musiker og jøgler.

In the autumn of 1915, the family, which now had 9 children, moved to Sandtorg. The fishing was good and it is said that one year Petter came home from Lofoten fishing with new dresses for all the girls and suits for the guys, as well as an organ, a sittar, and a guitar for the musicians in the family. Mom told me there was a lot of singing and music in the living room. Everyone could master one or more instruments. Hartløv was the family‘s musician and juggler.

Amerikafeberen i familien var ikke over, i 1921 reiste så dattera Gunvor (Judy) til Amerika. Broren Hartløv (Harry) reiste i 1922. Gunvor og Hartløv kom ikke tilbake til Norge mens foreldrene levde. Gunvor som ikke hadde etterkommere var to ganger hjemme på 60 og 70 tallet. Hartløv har to sønner og over 30 etterkommere omkring i Amerika.

The "American fever" in the family was not over however, so in 1921 their daughter Gunvor (Judy) traveled to America, and brother Hartløv (Harry) traveled in 1922. Gunvor and Hartløv did not return to Norway while their parents were alive. Gunvor who had no descendants was twice at home in the 1960s and 1970s. Hartløv has two sons and over 30 descendants in America.

Petter and Emerentse 1935.jpg
Petter & Emerentse 1935

Petter døde 26.august 1950, Emerentse døde 23.januar i 1956.De fleste etterkommere til Petter og Emerentse befinner seg i Norge, Sverige og Amerika.

Petter died on August 26, 1950. Emerentse died on January 23, 1956. Most descendants of Petter and Emerentse are located in Norway, Sweden and America.

Roald Petter Årbekk | 15.mai 2015